Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie

POS CCE: Axa Prioritara 4 – Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice

DMI 4.1 Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)

Operatiunea a – Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Operatiunea are ca obiectiv cresterea eficientei energetice si implicit obtinerea unei economii de energie.

Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune sunt intreprinderile mari, intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial, care implementeaza proiecte al caror obiectiv este cresterea eficientei energetice si economia de energie, asa cum sunt definite in OG nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Activitatile eligibile vizeaza investitii in:

 •  Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in scopul obtinerii unei economii de energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii/echipamente/sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele);
 • Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
 • Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienta energetica (dar numai cele aferente echipamentelor modernizate).

Nota: Proiectele care vizeaza investitii in unitati de cogenerare de inalta eficienta a intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi) – cu exceptiile prevazute la Anexa 1 a Ghidului solicitantului, care utilizeaza fie combustibili fosili, fie combustibil din surse regenerabile de energie sau combustibil mixt, indiferent de proportie, sunt eligibile in cadrul acestei operatiuni.

Energia anuala totala produsa in instalatia de cogenerare de inalta eficienta trebuie sa fie consumata cel putin in proportie de 60% de catre detinatorul acesteia. Energia poate fi electrica, termica sau orice combinatie a acestora. in acest scop instalatia de cogenerare de inalta eficienta va fi prevazuta, inca de la nivel de SF, cu grupuri de masurare pentru combustibili si energie produsa si livrata indiferent de client. Aparatura de masurare utilizata va respecta reglementarile metrologice in domeniu emise de BRML (Biroul Roman de Metrologie Legala) iar schemele de instalare vor respecta normativele tehnice specifice.

Conform prevederilor din Anexa Ordinului nr. 2242/2008 al ministrului economiei si finantelor vor fi eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:

Cheltuielile pentru investitia de baza, sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie si sunt desfasurate pe obiecte de constructie, cu respectarea caracterului de investitie initiala, asa cum este definita prin Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor. Delimitarea obiectelor se face de catre proiectant, inca de la nivelul studiului de fezabilitate.

 1. Cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie (cladiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);
 2. Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora, desfasurate pe obiecte de constructie, numai daca sunt incluse in valoarea activului respectiv si se regasesc inregistrate in contabilitatea beneficiarului, in conturile de imobilizari;
 3. Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, desfasurate pe obiecte de constructie;
 4. Cheltuieli pentru utilaje si echipamente fara montaj, precum si echipamente de transport tehnologic, desfasurate pe obiecte de constructie;
 5. Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate).

In cazul intreprinderilor mari, asa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor, cheltuielile pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuielile efectuate in perioada cuprinsa intre data confirmarii scrise a eligibilitatii si data semnarii contractului de finantare sunt eligibile daca respecta prevederile aplicabile din contractul de finantare, cu precadere cele referitoare la achizitiile publice.

Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile daca activele achizitionate sunt noi si daca sunt prevazute in lista de cheltuieli eligibile.

Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile daca acestea din urma indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. sunt utilizate in exclusivitate in locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
 2. sunt considerate active amortizabile;
 3. au fost achizitionate de la un tert, in conditii de piata;
 4. sunt incluse in categoria activelor proprii firmei si raman in locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani pentru intreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.

Cheltuielile legate de constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai daca sunt incluse in valoarea activului respectiv si se regasesc inregistrate in contabilitatea beneficiarului in conturile de imobilizari.

Urmatoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului si manipulare sunt eligibile numai atunci cand pot fi atribuite direct achizitiei bunului respectiv de natura constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor si sunt cuprinse in costul de achizitie al acestor active.

Astfel, intensitatea masurii de sprijin (rata de finantare) acordata nu poate depasi:

 •  70%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti- Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 60% pentru intreprinderi mici si microintreprinderi;
 • 60%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 50% pentru intreprinderi mijlocii;
 • 50%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 40% pentru intreprinderi mari;

Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre beneficiar. Acesta trebuie sa aduca o contributie financiara de cel putin 30% din costurile eligibile, fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public. Rata de finantare se aplica asupra cheltuielilor eligibile asa cum sunt prezentate in SF- deviz general.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate in cadrul cererii de propuneri de proiecte este de 80 milioane lei.

Valoarea maxima a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depasi 50.000.000 Euro echivalent in lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF).

 Bugetul total alocat este in cuantum de 240.000.000 lei.

Termenul limita de depunere este 30 octombrie 2012, orele 14,00.

[sursa: finantare.ro]Leave a Reply